Hoppa till innehåll

Äktenskapsförord

Vid äktenskapets ingående vet de flesta att man lägger samman inte bara sina liv, utan även sina tillgångar. Man har därför rätt till hälften av de samlade tillgångarna i händelse av separation eller dödsfall. Det är i det stora hela en korrekt bild, även om det givetvis finns en del undantag att ta hänsyn till. Genom ett äktenskapsförord kan ni, innan eller under ett äktenskap, ändra och anpassa hur tillgångarna ska fördelas. Det kan vara värdefullt att ta hjälp av en jurist för att säkerställa att det blir utformat på ett korrekt sätt.

Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av båda makarna för att vara giltigt. Om det görs några ändringar eller upphävningar av äktenskapsförord omfattas de av samma krav. I övrigt finns det inga krav på hur förordet ska formuleras. Äktenskapsförord kan ingås både av blivande makar inför giftermålet och under äktenskapets gång.  

Testamente eller äktenskapsförord?

En vanlig fråga är vad som är skillnaden mellan ett äktenskapsförord/samboavtal å ena sidan och ett testamente å andra. Det är förståeligt att man blandar ihop dessa handlingar. Lite förenklat kan man säga att äktenskapsförordet reglerar vad man äger efter en separation eller ett dödsfall. Testamentet reglerar vem som ska erhålla det man faktiskt äger. Handlingarna har därför två skilda, men nära sammankopplade syften och ofta bör man se över behovet av båda samtidigt. 

Adress:
Råsundavägen 160
169 36 Solna

T-bana: Näckrosen eller Sundbybergs Centrum
Pendeltåg: Sundbybergs Station
Buss: Bokvägen

Växel: 08 621 06 10
E-post: kontakt@rasundajuristbyra.se

Fyll i nedan för kontakt med oss:

Krav på registrering

Äktenskapsförordet, till skillnad från exempelvis samboavtalet och testamentet, måste registreras för att få verkan. Registrering ska ske hos Skatteverket. Om man vill ändra ett redan registrerat äktenskapsförord ska man skicka in ett nytt, som därigenom upphäver det gamla. 

Äktenskapsförordet träder i kraft när det inkommer till Skatteverket. Om förordet upprättas innan man gift sig och det skickas in inom en månad från bröllopsdagen är det dock giltigt från äktenskapets ingående.

Äktenskapsförord/Samboavtal

Ett samboavtal reglerar vanligtvis enbart den gemensamma bostaden, samt i vissa fall bohaget. Ett äktenskapsförord brukar däremot reglera samtliga tillgångar i äktenskapet. Det kan vara fritidshus, bankmedel, aktier, övriga värdepapper, bilar och båtar. Det är därför stor skillnad mellan handlingarna och de bör ses över om ni går från att vara sambos till att bli makar.

Enskild egendom genom arv eller gåva

Vissa tillgångar kan vara enskild egendom även utan ett äktenskapsförord. Det rör sig ofta om tillgångar som ena maken erhållit i gåva eller arv från föräldrar. Det rör sig inte sällan om ett hus eller en större summa pengar. Det är viktigt att veta vilka konsekvenser det kan ha för makarnas gemensamma tillgångar och hur man ska göra med detta rent praktiskt. 

Jämkning av äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord kan bli föremål för jämkning om det anses oskäligt. Det kan ske vid en separation i makarnas bodelningsavtal eller genom beslut av domstol. Det ska då anses oskäligt med hänsyn till innehållet i äktenskapsförordet, omständigheterna vid tillkomsten, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. 

Det ska då ske en helhetsbedömning av situationen. Det bör dock noteras att jämkningsmöjligheten ska tillämpas relativt restriktivt. Jämkning kan vara aktuellt för att skydda en ekonomiskt svagare make och med hänsyn till utvecklingen av makarnas förmögenhet.

Tolkning av äktenskapsförord

Det är relativt vanligt att enigheter uppstår kring ett äktenskapsförord vid en separation. Många äktenskapsförord innehåller otydliga klausuler, speciellt om det har upprättats av makarna själv utan rådgivning från en jurist. Det kan då behöva tolkas för att bodelningen ska kunna genomföras. I dessa fall ska förordet tolkas utifrån den språkliga formuleringen, omständigheterna vid tillkomsten, makarnas avsikter och förhållningssätt till avtalet under äktenskapet med mera.

Vad kan Råsunda Juristbyrå hjälpa dig med?

Vi hjälper dig med att upprätta ett personligt och korrekt äktenskapsförord. Rådgivningen kan ske såväl fysiskt på vårt kontor, som genom ett hembesök eller per telefon/videomöte. Vi kommer alltid att gå igenom de särskilda omständigheterna för just er situation, för att se till att ni får de handlingar upprättade som ni behöver.

Vanliga situationer - Upprättande av äktenskapsförord

Äktenskap och företagande

Anna och Sten är gifta och har ett gemensamt barn. Sten har även ett barn (särkullbarn) sedan innan. De bor i en bostadsrätt som ägs av båda med lika delar. Anna driver och äger ett bolag med som hon inte vill bli av med om de separerar eller om Sten skulle gå bort. Då bolaget är värt en hel del skulle hon riskera att behöva sälja bolaget för att kunna lösa ut särkullbarnet om Sten går bort först, eller lösa ut Sten om de separerar. I detta fall bör makarna upprätta ett äktenskapsförord, där Annas bolag blir hennes enskilda egendom. De bör även upprätta ett testamente för att säkerställa att delningen efter bådas bortgång blir på önskat vis. 

Olika tillgångar vid äktenskap

Jörgen och Andrea ska gifta sig. De har båda varit gifta tidigare och har även barn sedan innan. De planerar inte att skaffa några gemensamma barn. De har med sig olika mycket pengar in i äktenskapet och vill därför se till att det blir rättvist mellan dem men även för deras respektive barn. Det gäller i synnerhet för Jörgen, som ärvde allt efter sin tidigare fru när hon gick bort. I denna situation bör de upprätta ett äktenskapsförord för deras tillgångar såväl som ett testamente, för att exempelvis reglera om efterlevande partner ska kunna bo kvar i det gemensamma huset.